returns policy

In the unlikely event that you are unsatisfied with your purchase you have seven days in which to return the items from the day on which you received it,

This is as long as the goods are unused, in their original undamaged packaging and the product is not damaged in any way. You will liable for the carriage costs incurred for the return of the goods.

Products that are specifically tailored to the individual and/or ordered specifically for your choice are excluded e.g. rise and recline chairs in a size/fabric of your choice. Also not included are incontinence products or products that carry the risk of contamination.

If a product is proven to be faulty as a result of a manufacturers defect and not as a result of a lack of care by the buyer. a replacement or full or partial refund will be issued. As the needs of disabled people can change over time. a product bought at the onset of an illness can not be expected to be suitable after a length of time has passed. Byw Bywyd Cyf will not provide refunds where a person's condition has deteriorated rendering a product unsuitable.

 

POLISI DYCHWELYD

Os digwydd i chi fod yn anfodlon gyda'ch pryniant, yna mae gennych saith diwrnod o'r diwrnod derbyn i ddychwelyd yr eitem.

Mae hyn cyn belled a bo'r nwyddau heb eu defnyddio, yn y pecyn diddifrod gwreiddiol, a bod y cynnyrch heb ei ddifrodi mewn unrhyw ffordd. Byddwch yn gyfrifol am gost cludiant dychwelyd y nwyddau.

Mae nwyddau sydd wedi eu teilwrio'n arbennig ar gyfer yr unigolyn a/neu wedi eu harchebu'n benodol ar eich cyfer yn anghynwysedig e.e. cadeiriau codi a gostwng mewn maint/deunydd o'ch dewis chi. Mae nwyddau anymatal a nwyddau sy'n cario risg o ddifwyniant hefyd yn anghynwysedig.

Os profir bod eitem yn wallus oherwydd nam gwneuthurwyr, ac nid o achos diffyg gofal gan y prynwr, rhoir cyfnewidiad neu ad daliad rhannol neu lawn. Gan y gall anghenion pobol anabl newid dros gyfnod o amser, nid oes disgwl i gynnyrch a brynwyd ar dechrau'r salwch fod yn addas wedi cyfnod o amser. Ni fydd Byw Bywyd CYF yn rhoi ad daliadau lle bod cyflwr person wedi dirywio, gan wneud y cynnyrch yn anaddas.