privacy policy

Byw Bywyd CYF is committed to protecting your privacy. If you have any queries concerning your personal informationor with regard to our processing please contact us at post@Byw-Bywyd.co.uk

Information collected

We collect the details provided by you on registration together with information we learn about you from your use of our service and your visits to our web site.

We may collect additional information in connection with your participation in any promotions or competitions offered by us and information you provide when giving us feedback or completing profile forms. We also monitor customer traffic patterns and site use which enables us to improve the service we provide.

Use of your information and your preferences

We will use your information to provide and personalise our service. We will also use your contact details to communicate with you. We may use your information to send you offers and news about Byw Bywyd. We may contact you by post, email, telephone or fax for these purposes.

Please note that there may be instances where it may be necessary for us to communicate with you, in any event, for administrative or operational reasons relating to our service

Disclosures of your information

We will never pass your personal data to anyone else, except for any successors in title to our business. We may also use and disclose information in aggregate (so that no individual customers are identified) for marketing and strategic development purposes.

Other websites

Our website may contain links to other websites which are outside our control and are not covered by this privacy policy. If you access other sites using links provided, the operators of these sites may collect information from you which will be used by them in accordance with their privacy policy, which may differ from ours.

 

POLISI CYFRINACHEDD

Mae Byw Bywyd yn ymroddedig i warchod eich preifatrwydd. Os oes gennych unrhyw ymholiad parthed eich manylion personol neu ynglŷn a'n system brosesu, cysylltwch a ni ar post@Byw-Bywyd.co.uk os gwelwch yn dda.

Gwybodaeth a gasglwyd

Casglwn wybodaeth a gyflenwir gennych wrth gofrestru, ynghyd a gwybodaeth geir o'r defnydd a wnewch o'n gwasanaeth, a'ch defnydd o'n gwefan.

Gallwn gasglu gwybodaeth ychwanegol mewn cysylltiad a'ch cyfraniad i unrhyw hyrwyddiad neu gystadleuaeth a gynigir gennym ni, neu wybodaeth a gyflenwir gennych wrth lenwi ffurflenni proffil neu adborth. 'Rydym hefyd yn monitro patrymau masnach a defnydd o'r safle gwe gan gwsmeriaid, i'n galluogi i wella'n gwasaneth.

Defnydd o'ch gwybodaeth a'ch dewisiadau

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth i gyflenwi gwasanaeth personol. Byddwn yn defnyddio'ch manylion cyswllt i gyfathrebu gyda chi. Gallwn ddefnyddio'r wybodaeth i anfon cynigion neu newyddion am Byw Bywyd. Byddwn yn cysylltu a chi trwy'r post, ebost, ffôn neu ffacs ar gyfer yr amcanion hyn.

Nodwch y bydd rhai enghreifftiau ble bydd yn angenrheidiol i ni gysylltu a chi, ar gyfer rhesymau gweinyddol neu resymau gweithredol mewn cysylltiad a'n gwasaneth.

Datgelu gwybodaeth

Ni fyddwn byth yn rhannu eich manylion personol, ac eithrio i unrhyw olynydd mewn enw i'n busnes. Gallwn hefyd defnyddio a rhannu gwybodaeth yn ei grynswth (fel bod cwsmeriaid unigol ddim yn cael eu hadnabod) ar gyfer dibenion marchnata a datblygiad strategol.

Gwefannau eraill

Gall ein gwefan gynnwys cysylltiadau i wefannau eraill sydd tu hwnt i'n rheolaeth, a heb eu cynnwys yn y Polisi Preifatrwydd hwn. Os byddwch yn mynd i wefannau eraill trwy defnyddio'r cysylltiadau hyn, gall gweithredwr y gwefannau hynny gasglu gwybodaeth gennych, fydd yn cael ei ddefnyddio yn unol a'u polisi preifatrwydd hwy, a all wahaniaethu i Bolisi Preifatrwydd Byw Bywyd.